THE FACULTY


S.No Photo Name Father’s Name Subject Qualification Net/ Slet/ Ph.D Date of Joining
1. Dr. Rakhi Sharma Sh. Yoganand Sharma Zoology M.Sc., Ph.D. Ph.D. 9/9/2008
2. Dr. Pawan Katariya Sh. Ram Gopal Sharma Biotechnology M.Sc., Ph.D. Ph.D. 28/07/2010
3. Dr. Hemant Singh Panwar Sh. Shivdhan Singh Panwar Commerce M.Com. M..Phil., Ph.D. Ph.D. 19/07/2010
4. Dr. Swati Joshi Sh. Govind Sahay Joshi Botany M.Sc., Ph.D. Ph.D. 9/7/2012
5. Dr. Sajita Nair Sh. Prabha Karan Pillai Hindi M.A., B.Ed., Ph.D. Ph.D. 5/7/2016
6. Ms. Priyanka Chaudhary Sh. Rajendra Singh Psychology M.A., M.Ed. 5/7/2016
7. Mr. Kishan Kumar Sharma Sh. Radheshyam Sharma Computer Science B. Tech., M. Tech. 10/7/2016
8. Dr. Chhail Bihari Sh. Bhadai Ram Public Admin M.A., M.Phil., NET, Ph.D. NET, Ph.D. 12/7/2017
9. Mr. Lal Chand Kanwaliya Sh. Sita Ram D & P / Visual Arts M.A., NET NET 21/08/2017
10. Mr. Narendra Kumar Gaur Late- Sh. M.P. Gaur M.A., M.Lib. 17/09/2011
  • Head Office: IIRM Jaipur Campus, Sector - 11, Tagore Path, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan - 302020
  • +91 8302 466 466
  • Mon-Sat - 09:30 - 17:30